Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

Đồng hành cùng hơn 200 công ty, tổ chức trong công cuộc chuyển đổi sang các công nghệ ưu việt nhất.

Vietnam Airlines

Data Science
Logistics
TensorFlow , NumPy , Cython , Plotly , OpenCV

Dữ liệu được phân tích và tổng hợp từ nhiều nguồn và phát triển mô hình dữ liệu mà nó tương quan với lượng nhiên liệu đã đặt hàng và thực tế đã tiêu thụ trong các chuyến bay với cơ trưởng được chỉ định.

Dữ liệu được phân tích và tổng hợp từ nhiều nguồn và phát triển mô hình dữ liệu mà nó tương quan với lượng nhiên liệu đã đặt hàng và thực tế đã tiêu thụ trong các chuyến bay với cơ trưởng được chỉ định.

Các dự án tiêu biểu